ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ถนน​ศรีนคร​ ตำบล​รัตนบุรี​ อำเภอ​รัตนบุรี​ จังหวัด​สุรินทร์​ 32130​ โทรศัพท์-Fax 0-4459-9177
Main Menu
Report
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดูแลระบบ
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 113 คน
เดือนนี้ 2036 คน
ปีนี้ 2036 คน
ทั้งหมด 546688 คน
ภาพกิจกรรมสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
แจ้งผุ้ใช้โปรแกรม Ucauthen ทุกท่าน หากเข้าระบบด้วยบัตรประชาชนแบบ Smart Card แล้วติดปัญหา ไม่ผ่านข้อ 2 (ดังภาพ) หมายถึง ยังไม่ได้อัพเดตโปรแกรม NHSO UCAuthentication 4.0 สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจส...
18 มกราคม 2562  โพสโดย prasopsook   (อ่าน 1578)

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
03 มกราคม 2562  โพสโดย prasopsook   (อ่าน 406)

 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง    สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560          ...
03 มกราคม 2562  โพสโดย prasopsook   (อ่าน 279)

 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
31 ธันวาคม 2561  โพสโดย prasopsook   (อ่าน 412)

 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
12 มิถุนายน 2561  โพสโดย prasopsook   (อ่าน 367)

ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ที่อีเมล์ supertak1404@gmail.com
28 มีนาคม 2561  โพสโดย prasopsook   (อ่าน 373)

เกณฑ์ประเมิน รพสต.ติดดาวปี2561
19 กุมภาพันธ์ 2561  โพสโดย Ta   (อ่าน 458)

 รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ2561
30 มกราคม 2561  โพสโดย Ta   (อ่าน 821)

 โปรแกรม UCAuthentication 4.0x รองรับการต่อ License ถึง 2019 สำหรับโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์ SMARTCARD
29 มกราคม 2561  โพสโดย prasopsook   (อ่าน 611)

ไฟล์ update license  จะเป็นการต่ออายุการใช้งานสำหรับเครื่องอ่าน smard card เนื่องจาก license ตัวเก่าหมดอายุ ดาวน์โหลดไปแล้ว อ่านวิธีการใน read me.txt ทำตามขั้นตอนครับ...
09 มกราคม 2561  โพสโดย prasopsook   (อ่าน 726)

อ่านทั้งหมด
การดำเนินงานITAด้านความพร้อม/รับผิดชอบ
74. มีคำสั่งมอบอำหมายผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน   75. มีหลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน   76. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป   77. มีคู่มือปฏิบัติงานการร...
27 มีนาคม 2562  โพสโดย amornthep   (อ่าน 219)

70. มีบันทึกขอให้ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตจำนงสุจริต   71. มีบันทึกขอเผยแพร่เจตจำนงสุจริตที่ผู้บริหารลงนาม   72. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   73. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธ...
27 มีนาคม 2562  โพสโดย amornthep   (อ่าน 205)

68. มีหลักฐานการประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น และดีมาก   69. มีบันทึกเสนอให้ผู้บริหารทราบ และมีหลักฐานการประกาศ...
27 มีนาคม 2562  โพสโดย amornthep   (อ่าน 238)

65. มีคำสั่งหรือมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ   66. มีบันทึกเสนอให้ผู้บริหารลงนามในมาตรการ   67. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงมาตรการ ให้เจ้าหน้าที่...
27 มีนาคม 2562  โพสโดย amornthep   (อ่าน 207)

62. มีผลการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามแผน ทุก 4 เดือน   63. มีบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่   64. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่เอกสารทางเว็บไซต์...
27 มีนาคม 2562  โพสโดย amornthep   (อ่าน 208)

60. มีรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนประจำปี 2561   61. มีบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่...
27 มีนาคม 2562  โพสโดย amornthep   (อ่าน 201)

55. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562   56. มีบันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562   57. เปิดเผยแผนในเว็บไซต์หน่วยงาน   58. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ต่อสาธารณชน   59. มีบ...
27 มีนาคม 2562  โพสโดย amornthep   (อ่าน 198)

การดำเนินงานITAด้านปลอดภัยการทุจริต
83. มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการให้และรับของขวัญ รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล   84. มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่   85. มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในห...
27 มีนาคม 2562  โพสโดย amornthep   (อ่าน 236)

การดำเนินงานITAด้านการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมองค์กร
168มีรายงานผลการกำกับติดตามแผนในไตรมาสที่ 2 , 4​   169มีบันทึกเสนอผู้บริหารทราบผลการติดตาม​   170มีบันทึกขออนุญาตนำผลการติดตามและการอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์​   171มีแบบฟอร์มการเผยแ...
27 มีนาคม 2562  โพสโดย amornthep   (อ่าน 189)

163มีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต​   164มีแผนครบองค์ประกอบ​   165มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบแผน​   166มีบันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์​   ...
27 มีนาคม 2562  โพสโดย amornthep   (อ่าน 219)

157มีหลักฐานการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   158มีบันทึกขอเผยแพร่การให้ความรู้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน​   159มีรายชื่อผู้เข้าประชุม(หรือผู้ร่วมกิจกรรม)​   160มีภาพถ่...
27 มีนาคม 2562  โพสโดย amornthep   (อ่าน 208)

149มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน​   150มีบันทึกให้ผู้บริหารลงนามในกรอบแนวทาง​   151มีหลักฐานแจ้งเวียนกรอบแนวทางในหน่วยงาน​   152มีรายงานผลการติดตามการดำเนินงานการตามกรอบ...
27 มีนาคม 2562  โพสโดย amornthep   (อ่าน 209)

143มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน​   144มีรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเห็น​   145มีรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้...
27 มีนาคม 2562  โพสโดย amornthep   (อ่าน 181)

135มีหลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่​   136มีรายการสมาชิกของกลุ่ม   137มีวัตถุประสงค์ของกลุ่ม​   138มีระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม​   139มีหลักฐานที่กลุ่มพยายามปร...
27 มีนาคม 2562  โพสโดย amornthep   (อ่าน 229)

128มีโครงการที่เสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ซื่อสัตย์   129มีบันทึกขออนุมัติโครงการ​   130มีภาพรายงานการจัดทำโครงการ 131ภาพตามข้อ 130 ระบุวัน เดือน ปี สถานที่ ที่จัด ...
27 มีนาคม 2562  โพสโดย amornthep   (อ่าน 212)

การดำเนินงานITAด้านคุณธรรมหน่วยงาน
 178มีกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือให้บริการประชาชน   179มีการเผยแพร่กระบวนการให้ความสะดวกทางเว็บไซต์   180มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่​   181มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า...
27 มีนาคม 2562  โพสโดย amornthep   (อ่าน 219)

172มีกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน​   173มีบันทึกการเสนอผู้บริหารให้ลงนามในกรอบการปฏิบัติงาน   174มีการประชุมชี้แจงกรอบ   175มีหลักฐานการแจ้งเ...
27 มีนาคม 2562  โพสโดย amornthep   (อ่าน 229)

กระดานสนทนา
อ่านทั้งหมด